Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

účinné od 1.11.2021

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností VFD Gold s.r.o., IČO: 05548390, DIČ: CZ05548390, se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha (dále jen „Prodávající“) jako prodávajícím a Kupujícím při nákupu drahých kovů, které Prodávající nabízí ke koupi na webových stránkách obchod.vfd-group.cz (dále jen „předmět prodeje“).

2. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Objednávky lze činit na webových stránkách obchod.vfd-group.cz vyplněním poptávkového formuláře.

2. Každý Kupující je plně odpovědný za vyplnění správných dodacích a fakturačních údajů. V případě, že je Kupujícím podnikatel, musí dodací a fakturační údaje korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku.

3. Veškeré objednávky učiněné Kupujícím jsou závazným a neodvolatelným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo učiněnou objednávku stornovat oznámením, zaslaným na emailovou adresu prodávajícího gold@vfd-group.cz před úhradou zálohy kupní ceny podle výzvy k úhradě, která bude Kupujícímu zaslána s potvrzením objednávky, nejpozději však do pěti (5) dní od odeslání objednávky Kupujícím prostřednictvím poptávkového formuláře.

4. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně – požádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem, telefonicky, doporučeně nebo osobně). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:
− dlouhodobé nedostupnosti zboží;
− pokud uvedené údaje o Kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné; a/nebo
− pokud Kupující kdykoli v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatil dříve objednané zboží;
− že ceny, zveřejněné v aktuálním ceníku, byly uvedeny nesprávně, a to z jakéhokoliv důvodu;
− pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího;
− z jakéhokoli jiného důvodu.
V případě odmítnutí/nepřijetí a/nebo nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod.

6. Vyjma případů, kdy bude objednávka Kupujícího odmítnuta v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, dojde k uzavření Kupní smlouvy následujícím způsobem:
Kupující vyplní objednávku v e-shopu a při odeslání objednávky potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Prodávající po obdržení objednávky potvrzuje přijetí objednávky a zasílá Kupujícímuvýzvu k úhradě. Objednávka představuje závazný návrh kupní smlouvy, kdy uhrazením zálohy Kupující akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.

7. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství odebíraných produktů, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto omezení lze vyloučit dohodou účastníků.

3. CENA A PLATBA

1. Cena nabízených produktů uvedená v aktuálním ceníku zveřejněném na webových stránkách prodávajícího není konečnou kupní cenou, ale cenou zálohovou platnou v okamžiku realizace objednávky. Kupující je povinen uhradit zálohu kupní ceny do pěti (5) dnů ode dne, kdy Prodávající odešle Kupujícímu potvrzení objednávky a výzvu k úhradě.

2. Nejpozději následující pracovní den po připsání zálohy na kupní cenu na účet Prodávajícího, určí Prodávající konečnou cenu dle objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje.

3. Pokud bude aktuální cena drahých kovů cenu vyšší o 5,0 % než činila záloha kupní ceny, kontaktuje Prodávající Kupujícího emailem. Kupující je oprávněn na oznámenou kupní cenu nepřistoupit. Pokud cenu akceptuje dochází ke vzájemnému odsouhlasením této kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen „Fixace ceny“), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za produkt. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu a státních svátcích ve střední a západní Evropě.

3. Pokud je v době fixace ceny za předmět prodeje cena vyšší než uhrazená záloha, je Kupujícímu zaslána druhá výzva k úhradě na doplatek konečné kupní ceny. Přijetí doplatku kupní ceny je podmínkou předání předmětu prodeje Kupujícímu.

4. Po úplném uhrazení konečné kupní ceny podle kupní smlouvy je Kupujícímu vystaven daňový doklad, který bude předán společně s předmětem prodeje.

5. Pokud je v době fixace ceny za předmět prodeje cena nižší o 5% a více, než uhrazená záloha, je Kupujícímu vystaven daňový doklad a vrácení přeplatku bude uskutečněno neprodleně po předání předmětu prodeje Kupujícímu.

6. Prodávající je plátcem DPH. Investiční zlato je osvobozeno od DPH dle §92 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

7. Veškeré platby budou Kupujícím realizovány bezhotovostním bankovním převodem. Případný přeplatek kupní ceny vrátí Prodávající Kupujícímu bezhotovostní platbou na bankovní účet, ze kterého byla Kupujícím zaslána platba zálohy.

7. Balné a poštovné je účtováno podle aktuálního ceníku.

4. DODÁNÍ

1. Prodávající předá předmět prodeje, který má skladem, Kupujícímu bez zbytečného odkladu od uhrazení zálohy, ev. od schválení konečné ceny. Pokud není předmět prodeje skladem, dochází k jeho objednání a termín dodání činí zpravidla 30 kalendářních dní.

2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení.

3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:
− poštou doporučenou listovní zásilkou;
− osobně v sídle Prodávajícího;
− po předchozí domluvě s pověřeným obchodníkem Prodávajícího.

4. Pokud Kupující nepřevezme předmět prodeje do třiceti (30) dnů od oznámení Prodávajícího, že je předmět prodeje připravený k převzetí, je Prodávající oprávněn účtovat skladné, a to podle aktuálního ceníku.

5. ZÁRUKA, REKLAMACE ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahuje se na zboží zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Nároky Kupujícího se řídí zejména ustanovením občanského zákoníku.

2. Kupující podá reklamaci písemně, a to buď zasláním e-mailu na adresu gold@vfd-group.cz nebo dopisem na adresu Prodávajícího.

3. Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující produkt užívá a nereklamuje, ač o vadě ví. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, která byla vytýkána v minulosti a byla na ně poskytnuta sleva a zároveň Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, o které v době převzetí produktu věděl, a přesto zboží bez výhrad převzal.

4. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.

5. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy po provedení Fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm. b) Občanského zákoníku vyloučeno. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).

7. Je-li Kupujícím Podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.

8. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované zboží, a to ani po výzvě Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající účtovat skladné.

9. Dojde-li z důvodu na straně Kupujícího ke zmaření kupní smlouvy, má Prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny (bez DPH) předmětu prodeje. Kupující akceptací těchto Všeobecných smluvních podmínek s výší smluvní pokuty souhlasí a zavazuje se ji uhradit do pěti (5) dní ode dne doručení písemné výzvy Prodávajícího k úhradě smluvní pokuty.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně a zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy v Informacích o zpracování osobních údajů.

2. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data Kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s obchodními aktivitami Kupujícího bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu Kupujícího (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

3. Osobní údaje a další data budou na žádost Kupujícího vymazána z databáze Prodávajícího. Kupující má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

7. PROVOZOVNA PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající vykonává svou činnost v sídle společnosti na adrese Opletalova 1417/25, 110 00 Praha

8. SKLADNÉ

1. Není-li Kupujícím produkt ve stanoveném termínu převzat (viz. čl. 4 odst. 4 těchto VOP), vyhrazuje si Prodávající právo zajistit uskladnění produktu u obchodního partnera, kdy náklady na uskladnění nese Kupující, a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku.

2. Do úplné úhrady skladného není Prodávající ani Obchodní partner zajišťující uskladnění povinen produkt Kupujícímu vydat.

3. Přesáhne-li cena skladného cenu produktu, vyzve Prodávající naposledy Kupujícího k převzetí produktu. V případě, že se nedohodnou, je Prodávající oprávněn produkt prodat.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Veškeré spory, které mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou se strany snaží vyřešit smírnou cestou.

2. V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, má Kupující, který je spotřebitelem, dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení z této smlouvy. Subjektem řešení mimosoudní spotřebitelských sporů je dle tohoto zákona Česká obchodní inspekce.

3. Náležitosti návrhu na zahájení jsou uvedeny v § 20n výše uvedeného zákona Kupující – spotřebitel uvede identifikační údaje stran, úplně a srozumitelně vylíčí rozhodné skutečnosti, označí, čeho se domáhá, datum uplatnění svého nároku u Prodávajícího. K návrhu je potřeba doložit doklad o tom, že se nepodařilo spor vyřešit smírnou cestou.

4. Kupující – spotřebitel může své právo uplatnit u České obchodní inspekce do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u Prodávajícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího a taktéž jsou dostupné v provozovně Prodávajícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo VOP změnit vyhlášením nového znění jejich částí nebo úplného nového znění, jestliže došlo ke změně relevantních právních předpisů, jestliže odstraňuje chyby v psaní či počtech, jestliže změna VOP není v neprospěch klienta nebo pokud tím mění nebo jinak upravuje práva a povinnosti poskytovatele nebo klienta, jakož i z jiných důvodů. Nové znění VOP nabývá platnosti a účinnosti třicátý (30.) kalendářní den po dni jejich řádného vyhlášení, nebo v den, který je takto označen při jejich vyhlášení, nastane-li tento den později. Poskytovatel zveřejňuje VOP na svých webových stránkách. Nesouhlasí-li klient se změnou VOP provedenou v souladu s tímto bodem, je klient povinen poskytovateli doručit svůj písemný nesouhlas s novým zněním jednostranně změněných VOP, a to před nabytím účinnosti takového nového znění jednostranně změněných OP.

4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2021.

V Praze dne 25.10.2021

Petr Martínek
Jednatel společnosti